Montering steg för steg – Ventilation

Bildserien nedan är framtagen för att underlätta vid montering av SubFloor ventilation.
Mer information och fullständiga monteringsanvisningar av SubFloor ventilation finns på vår hemsida.

Tätningsarbete

Tätning under golvnivå

 1. Betongplattan
  Sprickor (större genomgående), rörgenomföringar, rörgravar.
 2. Ytterväggar
  Skarv mellan vägg och platta (syll)
  Otät väggskiva, skarvar, rör.
  Otätt väggmaterial, t ex lättklinker, panel.
 3. Mellanväggar (som bryter golvspånskivan)
  Otät väggskiva, skarvar, rör.
  Kapade gips- mellanväggar.
  Otätt väggmaterial, t ex lättklinker, panel.
 4. Golvskiva
  Skarv golvskiva – väggar.
  Rörgenomföringar.
  Kring trösklar och dörrfoder.
 5. Schakt, slitsar och rörgenomföringar.

Tätning mot yttervägg

 • Tätband (bredd 10cm) används i ytterväggsvinkeln för att få lufttäthet i skarv mellan syll och betong samt i skarvar mellan väggskivor och syll.
 • Tätbandet kan även användas för tätning mot angränsande ytor som inte ska ventileras.
 • Använd primer eller värmepistol för att få vidhäftning.

Kanaldragning

 • Planera kanaldragning efter ritning för golvventilation.
 • Flårnluftshål borras i kanaler enligt ritning eller hålschema.
 • Vid 50 mm kanaler borras  Ø 20 mm hål.
 • Vid 40 mm kanaler borras  Ø 16 mm hål.
 • Kapning av kanaler görs med såg och sågade ändar gradas av med kniv.
 • Kanaler förankras på några ställen med medföljande hålband.
 • Vid ev dragning utmed yttervägg skall kanaler förläggas min 20 cm från vägg för att minska risken för avkylning och kondens i kanalerna.
 • Håltagning i kanaler
 • Vid projekterad ritning – följ den.
 • Finns ej projekterad ritning – se monteringsanvisning på vår hemsida subfloor.se/montering/dokument

Tips! Sätt ihop delarna en gång innan du limmar och märk ut var hålen ska vara.

Luftfördelarband

Allmänt
Luftfördelarbandet (LFB) används för att sprida tilluften till golvet som via golvdonen tas från inomhusluften. Bandet är självhäftande och klistras fast mot ”ramregeln” längs den vägg som golvdon senare monteras.

 • Börja med att stryka ut primer på de ytor som bandet skall monteras mot betongen.
 • Låt primern torka.
 • Alternativt använd varmluftspistol.
 • Bandet klistras först mot regelns sida.
 • Tänk på att nätet hamnar i nivå med golvets luftspalt och under ev. isolering.
 • Bandet kan sitta vertikalt ned från regeln alternativt i vinkel ut mot betongplattan beroende på vad som blir enklast vid aktuell bygghöjd.
 • Om rördragningar eller andra installationer ligger i vägen för LFB kan den flyttas in till nästa regel för ett enklare montage.

Tips! Montera först LFB mot ramregeln d.v.s innan övriga reglar monteras.

Tätning spånskiva/vägg

Tätning mellan spånskiva och vägg är viktig för funktionen. Det finns några olika alternativ att göra detta på.
Se nedan.

 • Expanderande drev mellan spånskiva och vägg.
 • Lämna 10 mm springa mellan spånskiva och vägg.
 • Montera med hjälp av klistret på ena sidan av drevet i samband med placering av spånskiva. Alternativt kan man låta drevet expandera och med hjälp av kniv eller dylikt dreva fast det.
 • Tätband (bredd 10 cm) läggs i vinkel mellan ramregel och väggen.
 • Använd primer eller varmluftpistol vid behov.
 • Tätband (bredd 5 cm) läggs i vinkel mellan spånskiva och vägg.
 • Använd primer eller varmluftpistol vid behov.

Montering golvdon

Golvdonets uppgift är att tillföra inomhusluft till golvets luftspalt.

 • Hål i skivan görs motsvarande hålet i botten av golvdonet.
 • Samma procedur görs även med ytskiktet.
 • Tänk på att hålet inte blockeras av isolering eller tätningsprodukter.
 • Golvdonets bakstycke har en rundad bakkant för att kunna monteras i väggvinklar med uppvikt golvmatta.
 • Golvdonet monteras sedan genom att bakstycket skruvas fast i väggen och mot golvskivan med 4 st skruvar av lämplig modell.
 • Golvdonet är utrustat med filter som hindrar damm från att komma ned i golvet.
 • Filtret bör rengöras, dammsugas en gång per år och vid behov (slitage) bytas.
 • Om donet är placerat i miljö där vatten kan förekomma på golvet (ex städvatten bör skarvarna i donets botten, kontaktytan mot golvet och nedre delen mot väggen tätas med våtrumssilikon.
 • Skruva fast fronten med medföljande skruv.
 • Golvdonets mått är B:294 mm D:36 mm H:91 mm

Fläktmontage invändigt

Ljud uppstår kring fläkten. Lämplig placering är vind, förråd, pannrum, tvättstuga eller liknande. Ljud och lukter kan uppstå vid fläktens utblås.

 • Fläkten skruvas fast i fläktens fästöglor mot väggen.
 • Montera övergång 63-50 på fläktens sugstosar för golvkanalerna.
 • Täcklock monteras på övergång som ev inte används.
 • Montera spjäll på övergångarna som används.
 • Anslut därefter kanaler från golv.
 • Montera avluften på fläktens ovansida.
 • Håltagning genom yttervägg min 130 mm.
 • Om fläkten byggs in måste en lucka finnas så att hela fläkten och spjället är åtkomliga.
 • Fläktens strömmating ansluts med stickpropp till jordat vägguttag 230 V.

Fläktmontage utvändigt

 • Lossa skruvarna från fläktens sidor och ta bort kåpan.
 • Anslut fläkten till en kanal som är minst lika lång som ytterväggen den ska gå igenom.
 • Gör hål i väggen för kanal, elkabel och isolerstrumpa. Min 110 mm.
 • För in kanalen och elkabeln från utsidan av väggen.
 • Alternativt förläggs elkabeln i ett separat hål.
 • Montera fast fläkten på väggen med skruvarna och sätt tillbaka fläktkåpan.
 • Se bild nedan för detalj, fläktmontage.

Injustering

Fläkten ska startas direkt efter att golvet färdigmonterats (golvskivor är lagda) och gå med 50% hastighet på potentiometer och öppna spjäll till slutlig injustering och funktionskontroll utförs.